YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİNİN YURTİÇİ TASARRUFLAR ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ/THE EFFESTS OF FOREIGN CAPITAL INFLOWS ON DOMESTIC SAVINGS: A CASE OF TURKEY

Betül BALABAN
2.469 658

Öz


İç kaynakları kalkınmaları için gerekli yatırımları finanse etmede yetersiz kalan gelişmekte olan ülkeler, kalkınmanın finansmanı için dış kaynak kullanımına başvurmaktadır. Bu kapsamda gerçekleşen yabancı sermaye girişlerinin, ülke ekonomileri üzerinde çeşitli etkileri olmaktadır. Bu çalışmada yabancı sermayenin Türkiye’deki yurtiçi tasarruflar üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 2002:1-2015:4 dönemine ait veriler için ARDL Sınır Testi Yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yabancı sermaye akımları yurtiçi tasarrufları olumsuz yönde etkilemektedir. Yatırımlara kaynaklık eden yurtiçi tasarrufların dış kaynak girişine bağlı olarak zamanla azalması, büyümeyi sağlayan kaynak kompozisyonunun dış tasarruflar lehine değiştiğini göstermektedir. Ortaya çıkan bu durum da ekonominin kırılganlığını artırmakta, ekonomiyi dış şoklar karışışında bir ölçüde savunmasız kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:Yurtiçi Tasarruf, YabanciSermaye, Finansal Serbestleşme.

Abstract
Developing countries do not have enough resources to finance investments necessary to develop, and tend to use external resources to finance their development. Foreign capital inflows associated with this have various effects on economies. In this study, for 2002:1-2015:4 data, ARDL Bounds Testing Approach is used to determine the effect of foreign capital inflows to domestic saving in Turkey. According to the findings, foreign capital flows have negative effects on domestic savings. That domestic saving decreases due to foreign inflows shows source composition that provides growth changes in favor of external resources. This situation increases fragility of the economy and makes the economy vulnerable to external shocks to some extent.


Keywords:Domestic Saving, Foreign Capital, Financial Liberalization.Tam metin:

PDF

Referanslar


Abdel, M., Mohamed, W. (2003). The Impact of Foreign Capital Inflow on Savings, Investment and Economic Growth Rate in Egypt: An Econometric Analysis. Scientific Journal of King Faisal University, 4(1), 1424H.

Baharumshah, A. Z., Thanoon, M. A. (2000). Foreign Capitals, Savings and Economic Growth: A Dynamic Panel Study on the East Asian Countries. Mimeographed, Department of Economics, Universiti Putra Malaysia, nd.

Berksoy, T., Saltoğlu, T. (1998). Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermaye Hareketleri. İstanbul:İTO Yayınları No: 1998-58, 47.

Chen, E. K. (1977). Domestic Saving and Capital Inflow in Some Asian Countries: A Time-Series Study. Asian Survey, 679-687.

Ekonomi Bakanlığı. (2013). Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2012 yılı raporu.

Grinols, E., Bhagwati, J. (1976). Foreign Capital, Savings and Dependence. The Review of Economics and Statistics, 416-424.

Gruben, W. C., McLeod, D. (1998). Capital Flows, Savings, and Growth in the 1990s. The Quarterly Review of Economics and Finance, 38(3), 287-301.

Gülmez, A. (2015). Türkiye'de dış finansman kaynakları ekonomik büyüme ilişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.

Hossain, D. (2014). Differential Impacts of Foreign Capital and Remittance Inflows on Domestic Savings in Developing Countries: A Dynamic Heterogeneous Panel Analysis. Economic Record, 90(1), 102-126.

İMKB. (1994), Uluslararası Sermaye Hareketlerinde Portföy Yatırımları ve Türkiye. İstanbul, Araştırma Yayın No: 3, 18.

Karahan, Ö. İpek, E. (2015). Türkiye’ye Yönelik Finansal Sermaye Akımlarının Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 181-205.

Khan, A. H., Hasan, L., Malik, A., Knerr, B. (1992). Dependency Ratio, Foreign Capital Inflows and the Rate of Savings in Pakistan. The Pakistan Development Review, 31(4), 843-856.

Khan, N. Z., Rahim, E., Mahmood, Z. (1993). Foreign Aid, Domestic Savings and Economic Growth (Pakistan: 1960 to 1988). The Pakistan Development Review, 32(4), 1157-1167.

Örnek, İ. (2008). Yabancı Sermaye Akımlarının Yurtiçi Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(02), 199-207.

Papanek, G. F. (1972). The Effect of Aid and Other Resource Transfers on Savings and Growth in Less Developed Countries. The Economic Journal, 82(327), 934-950.

Papanek, G. F. (1973). Aid, Foreign Private Investment, Savings, and Growth in Less Developed Countries. The Journal of Political Economy, 120-130.

Pesaran, M. H., Shin, Y., Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.

Reinhart, C. M., Talvi, E. (1998). Capital Flows and Saving in Latin America and Asia: a Reinterpretation. Journal of Development Economics, 57(1), 45-66.

Seyidoğlu, H. (1994). Uluslararası iktisat (Onuncu Baskı). İstanbul: Güzem Yayınları, 486-487, 553.

TCMB. (2006). Ödemeler Dengesi Raporu 2006-I.

Uthoff, A., Titelman, D. (1998). The Relationship Between Foreign and National Savings Under Financial Liberalisation. Development Centre Studies Capital Flows and Investment Performance Lessons from Latin America: Lessons from Latin America, 23.