LİBERAL ENTERNASYONALİZMİN TARİHSEL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ VE GÜNCEL KRİZLERİ / HISTORICAL TRANSITION PERIODS OF LIBERAL INTERNATIONALISM AND ITS CONTEMPORARY CRISIS

Kürşat GÜÇ
3.217 1.560

Öz


 

Yirminci Yüzyıl boyunca ABD liderliğinde Batı dünyasının dünyanın geri kalanıyla olan ilişkilerinde liberal değerlerin Batı-dışı ülkelere doğru yaygınlaştırılması çabaları önemli bir yere sahip olmuştur. ABD’nin ve diğer liberal aktörlerin Batı-dışı toplumlara demokrasi, serbest piyasa, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi liberal değerleri ihraç etmeye çalışmasındaki temel düşünce elbette ki karşılık beklenilmeden yapılan bir yardım mantığında ortaya çıkmamıştır. Liberalleştirilen devletlerden oluşacak uluslararası sistemin ABD’yi daha güvenli, refah ve etkili hale getireceği düşünülmüştür. Bu anlamda ulusal çıkara hizmet etmesi beklenen liberal enternasyonal vizyon, 20.yy boyunca uluslararası sistemdeki kırılmalara bağlı olarak üç farklı formda kendisini güncellemiştir. 21. Yüzyıl’ın ilk çeyreğinde liberal enternasyonalizm küresel şartların bir gereği olarak yeni bir kırılmanın eşiğindedir. Bu kırılma döneminde ortaya çıkan küresel gerçeklikler liberal enternasyonalizmin dördüncü versiyonunun kapsamının oluşmasında etkili olacaktır.

 

Anahtar Kelimeler:  Woodrow Wilson, Liberal enternasyonalizm, Ulusal çıkar, Müdahale.

 

Extending liberal values through non-Western countries occupied an important position in the relations of the US-led Western World through the rest of the world during the 20th Century. The main objective of the US and other liberal actors was not, of course, alturism during the exportation of liberal values such as democracy, free market, human rights and rule of law to non-Western societies. International system consisting of liberalised states was expected to make the US safer, wealthier and more influential. In this respect, liberal international vision that was expected to serve for national interest updated itself in three versions in accordance with the transitions in the international system. Liberal internationalism is on the brink of a new transtion by the force of global conjuntures at the first quarter of the 21th Century.  Global realities that arise in this transition period will be likely to have influence on the content of the fourth version of the liberal internationalism.

 

Key Words: Woodrow Wilson, Liberal internationalism, National Interest, Intervention.


Tam metin:

PDF

Referanslar


An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping, http://www.unrol.org/files/a_47_277.pdf, (Erişim Tarihi: 23 Aralık 2014).

BADESCU, C. G. Humanitarian Intervention and Responsibility to Protect: Security and Human Rights, Taylor and Francis, New York, (2010).

BELLAMY, A.J. - WİLLİAMS, P. - GRİFFİN, S. (2004), Understanding Peacekeeping, Polity Press, Cambridge, 2004.

BENDANA, A. From peacebuilding to state building: one step forward and two steps back?, Development, 48(3), 2005, ss.5-15.

CAROTHERS, T. Critical Mission: Essays on Democracy Promotion, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2004.

CHANDLER, D. From Kosovo to Kabul and Beyond Human Rights and International Interventions, Pluto Press, London, 2006.

CHOSSUDOVSKY, M. The Spoils of War: Afghanistan’s Multibillion Dollar Heroin Trade Washington's Hidden Agenda: Restore the Drug Trade, http://www.globalresearch.ca/the-spoils-of-war-afghanistan-s-multibillion-dollar-heroin-trade/91, (Erişim Tarihi: 12.01.2015).

CLİNTON, H. America Pacific Century, http://foreignpolicy.com/201 1/10/11/americas-pacific-century/, (Erişim Tarihi: 24 Aralık 2014).

COX, M. - IKENBERRY, G.J. - INOGUCHİ, T. Introduction, edt: M. COX, GJ. IKENBERRY ve T. INOGUCHİ, American Democracy Promotion: Impulses, Strategies, and Impacts içinde, Oxford University Press, New York, 2000, ss.1-17.

DOYLE, M. Liberalism and World Politics, American Political Science Review, 80(4), 1986, ss.1151-1169.

DUECK, C. Hegemony on the Cheap: Liberal Internationalism from Wilson to Bush, World Policy Journal, 20(4), 2003/2004, ss.1-11.

DUNNE, M. (2005), Integrating democracy into the US policy agenda, edt: T. CAROTHERS, M. OTTAWAY, Uncharted journey: promoting democracy in the Middle East içinde, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 2005, ss.209-227.

EGERTON, G. W. Collective Security as a Myth: Liberal Internationalism and the League of Nations in Politics and History, The International History Review, 5(4), 1983, ss. 496-524.

FUKUYAMA, F. The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 1992.

FULLER, G. E. Embracing Assad Is a Better Strategy for the U.S. Than Supporting the Least Bad Jihadis, http://www.huffingtonpost.com/graham-e-fuller/us-assad-isis-strategy_b_5898142.html, erişim Tarihi 10 Ocak 2015.

HEATHERSHAW, J. Unpacking the Liberal Peace: the Dividing and Merging of Peacebuilding Discourses, Millenium Journal of International Studies, 36(3), 2008, ss. 597-621.

HERMANN, M. G. - KEGLEY, C. W. Jr. (1998), The U.S. Use of Military Intervention to Promote Democracy: Evaluating the Record, International Interactions, 24(2), 1998, ss. 91-114.

HEWİTT, J.J. - WİLKENFELD, J. - GURR, T.R. - HELDT, B. Peace and Conflict 2012 Executive Summary, http://www.cidcm.umd.edu/pc/executive_ summary/exec_sum_2012.pdf, (Erişim Tarihi: 08 Ocak 2015).

HOFFMANN, S. The Crisis of Liberal Internationalism, Foreign Policy, 98, 1995, ss.159-177.

INDYK, M. The Clinton Administration's approach to the Middle East, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-clinton-administr ations-approach-to-the-middle-east, (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2015).

IKENBERRY, G. J., Liberal Internationalism 3.0: America and the Dilemmas of Liberal World Order, Perspectives on Politics, 7(1), 2009, ss.71-87.

JAHN, B. The Tragedy of Liberal Diplomacy: Democratization, Intervention, Statebuilding (Part I), Journal of Intervention and Statebuilding, 1(1), 2007, ss. 87-106.

KAYGUSUZ, Ö. Devlet İnşası ve Küresel Güneyde Güvenlik: Güçlü Devlet Arayışının Kuramsal ve Siyasal Açmazları, Uluslararası Hukuk ve Politika, 10(39), 2014, ss. 27-61.

LAKE, D. The Practice and Theory of US Statebuilding, Journal of Intervention and Statebuilding, 4(3), 2010, ss.257-284.

MAİLONLİNE, America usurped: China becomes world's largest economy - putting USA in second place for the first time in 142 years, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2785905/China-overtakes-U-S-world-s-largest-economy-IMF-says-economy-worth-17-6trillion-America-falls-second-place-time-1872.html (Erişim Tarihi: 20.01.2015).

NEOCLEOUS, M. Critique of Security, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2008.

O'CONNELL, M.E. Responsibility to Peace: A Critique of RP, Journal of Intervention and Statebuilding, 4(1), 2010, ss. 39-52.

OKUR, M. A. Türkiye-ABD İlişkilerinin 12 Eylül Kavşağı: Amerikan Belgeleri Darbe Hakkında Ne Anlatıyor?, Uluslararası Hukuk ve Politika, 10(40), 2014, ss. 67-93.

ORENSTEİN, M.A. Get Ready for a Russo-German Europe, http://www.foreignaffairs.com/articles/141018/mitchell-a-orenstein/get-ready-for-a-russo-german-europe, (Erişim Tarihi: 14 Ocak 2015).

PARİS, R. Peacebuilding and the Limits of Liberal Internationalism, Internatonal Security, 22(2), 1997, ss. 54-89.

PARİS, R. Saving Liberal Peacebuilding, Review of International Studies, 36(2), 2010, ss. 337-365.

PARİS, R. - SİSK, T. D. The Dilemmas of Statebuilding Confronting the Contradictions of Postwar Peace Operations, Routledge, London and New York, 2009.

PEUO, S. The UN, Peacekeeping, and Collective Human Security: From An Agenda for Peace to Brahimi Report, International Peacekeeping, 9(2), 2002, ss. 51-68.

RİCHMOND, O.P., UN Peace Operations and the Dilemmas of the Peacebuilding Consensus, International Peacekeeping, 11(1), 2004, ss. 83-101.

THE BLAİR DOCTRİNE, http://www.pbs.org/newshour/bb/international-jan-june99-blair_doctrine4-23/, (Erişim Tarihi: 09 Ocak 2015).

THE GUARDİAN, Obama's Asia rebalancing turns into a big foreign policy heachache, http://www.theguardian.com/world/2014/jan/28/obama-china-japan-relations-asia, (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2015).

THE HUFFİNGTON POST, How Asia Sees Obama’s Pivot to the Pacific, http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20121120/as-obama-pacific-pivot/?utm_hp_ref=green&ir=green, (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2015).