MODERNİTE VE POSTMODERNİTE: BAZI PARAMETRELER AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM / MODERNITY AND POSTMODERNITY: AN APPROACH WITH RESPECT TO SOME PARAMETERS

Ergun TEMİZKAYA
3.846 3.422

Öz


İnsanlık serüveninin ve onun dahil olduğu kozmik âlemindevasa çeşitliliği içinde bazı kavşak noktaları vardır. Topluluklardan topluma evrilen homo sapiensin özne-eylem diyalektiğinden doğan kişilerarası ilişkileri, dolayısıyla uygarlık süreçleri bu türden kavşaklardandır. Modernite, postmodernite, postmodernizm olarak adlandırılan öznelerin arayışlarını yansıtan bilinçli süreçlerin çözümlemesi, insanlık tarihi açısından elzemdir. Geçmiş, bu gün ve geleceğin sarmalında gelişen sorunların bileşenlerini saptamak, bu bileşenlerin değişimlerini anlamak, bilimsel düşüncenin matematiksel aklını ortaya koymak “toplum sorunlarını” çözümlememize yardımcı olabilir. Bu makalede modern ve postmodern dönemlerin bazı bileşenleri  (parametreleri) ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Modernite, Postmodernite, Postmodernizm, Bileşenler

 

There are some junction points in the human exploit which belongs to cosmic universe what has  enormous diversity. The interpersonal relationships what is the reason of subject-action dialectic of homo sapiens whom has evolved from groups to society, in addition civilization processes are kinds of these junction points. It is crucial for humanity to analyze the reflection of search of subjects which are named as modernity, postmodernity, postmodernism. To obtain the problems which are developed in the scroll of past, today and future, to understand the change of these components, to define the mathematical mind of scientific thougths help to resolve "social problems". In this article, It is tried to define some components of modern and postmodern eras.

Key Words: Modernity, Postmodernity, Postmodernism, Component


Tam metin:

PDF

Referanslar


BACON, Francis. Novum Organum. Çeviren: Sema Önal. İstanbul: Say Yayınları, 2012.

BAUMAN, Zygmunt. Bireyselleşmiş Toplum. Çeviren: Yavuz Alogan. 2. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011

BECK, Ulrich. Risk Toplumu Başka Bir Modernliğe Doğru. Çeviren: Kazım Özdoğan ve Bülent Doğan. İstanbul: İthaki Yayınları, 2011.

BERGER, Peter-Brigitte ve KELLNER, Hansfried. Modernleşme ve Bilinç. Çeviren: Cevdet Cerit. İstanbul: Pınar Yayınları, 2000.

BERGER, Peter L.. Kutsal Şemsiye Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları. Çeviren: Ali Coşkun. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2005.

BERGER, Peter ve LUCKMANN, Thomas. Gerçekliğin Sosyal İnşâsı Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi. Çeviren: Vefa Saygın Öğütle. İstanbul: 2008, 2008.

BİÇER, Ramazan. Küreselleşen Çağda İslâm. İstanbul: Gelenek Yayınları, 2010.

BOBBELAERE, Karel. "Seküleşmenin Anlamı ve Kapsamı" Din Sosyolojisi Çağdaş Gelişmeler, Derleyen: Peter B. Clarke, Çeviren: Mehmet Süheyl Ünal. Ankara: İmge Kitabevi, 2012, ss.11-35

BORGNA, Eugenio. Ruhun Yalnızlığı. Çeviren: Meryem Mine Çilingiroğlu.

İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2013.

BOTTOMORE, Tom. Marksist Düşünce Sözlüğü. Çeviren: Mete Tunçay.

İstanbul: İletişim Yayınları, 2005.

BUDAK, Selçuk. Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2005

CEVİZCİ, Ahmet. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2000.

—. Felsefe Tarihi, İstanbul: Say Yayınları, 2011.

COSER, Lewis A. Sosyolojik Düşüncenin Ustaları. Çeviren: Himmet Hülür. Ankara: De Ki Yayınları, 2008.

COŞAR, Fatma Mansur. Din Savaşları. İstanbul: Evrim Kitabevi, 2008.

ÇİĞDEM, Ahmet. Bir İmkân Olarak Modernite. 4. Baskı. İstanbul: İletişim

Yayınları, 2012.

DEMİR, Ömer. Din Ekonomisi İnanç, Zenginlik, Mutluluk. Bursa: Sentez Yayın

Dağıtım, 2013.

DESCARTES, René. Metot Üzerine Konuşma. Çeviren: K. Sahir Sel. 2. Basım.

İstanbul: Sosyal Yayınları, 1994.

ELLIOT, Antony, ve LEMERT, Charles. Yeni Bireycilik Küreselleşmenin

Duygusal Bedelleri. Çeviren: Başak Kıcır. İstanbul: Sel Yayınları, 2011.

ERTOY, Muhammet. Yabancılaşma Kader Mi, Tercih Mi? Ankara: Lotus

Yayınevi, 2007.

FALK, Richard. Küreselleşme ve Din. Çeviren: Hasan Turcay Başoğlu. İstanbul: Küre Yayınları, 2003

FEURBACH, Ludwig. Hıristiyanlığın Özü. Çeviren: Devrim Bulut. Ankara:

Öteki Yayınevi, 2004.

FROMM, Erich. Sağlıklı Toplum. Çevirenler: Yurdanur Salman vd. 4. Baskı. İstanbul: Payel Yayınevi, 2006.

GIDDENS, Antony. Modernite ve Bireysel-Kimlik Geç Modern Çağda Benlik ve

Toplum. Çeviren: Ümit Tatlıcan. İstanbul: Say Yayınları, 2010.

—.Modernliğin Sonuçları. Çeviren: Ersin Kuşdil. İstanbul: Ayrıntı Yayınları,2004.

GÜNDÜZ, Şinasi. Din ve İnanç Sözlüğü. Konya: Vadi Yayınları, 1998.

HABERMAS, Jürgen. İletişimsel Eylem Kuramı. Çeviren: Mustafa Tüzel. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001.

HAZARD, Paul. Batı Düşüncesinde Büyük Değişme. Çeviren: Erol Güngör. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1999.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Tinin Görüngübilimi, Çev. Aziz Yardımlı. 3. Baskı. İstanbul: İdea Yayınevi, 2011.

HORNEY, Karen. Çağımızın Nevrotik Kişiliği. Çeviren: Başak Kıcır. İstanbul: Sel Yayınları, 2013.

HUSSERL, Edmund. Bunalım. Çeviren: Levent Özşar. İstanbul: Biblos Kitabevi, 2009.

LAING, R. D. Bölünmüş Benlik Akıl Sağlığı ve Delilik Üzerine Varoluşsal Bir Çalışma. Çeviren: Ergün Akça. İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2012.

LOO, Hans Van Der, ve REIJEN, Williem Van. Modernleşmenin Paradoksları. Çeviren: Kadir Canatan. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

LUCAS, György. Tarih ve Sınıf Bilinci. Çeviren: Yılmaz Öner. 3. Baskı. İstanbul: Belge Yayınları, 2014.

LUCKMAN, Thomas. Görünmeyen Din Modern Toplumda Din Problemi. Çevirenler: Ali Çoşkun ve Fuat Aydın. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2003.

MANDREAS, Henri. Sosyolojinin İlkeleri. Çeviren: Bulut Yılmaz. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.

MARSHALLl, Gordon. Sosyoloji Sözlüğü. Çevirenler: Orhan Akınhay ve Derya Kömürcü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1999.

MARX, Karl. 1844 El Yazmaları. Çeviren: Murat Belge. 4. Baskı. İstanbul: Birikim Yayınları, 2009a.

—. Kapital. Çeviren: Alaattin Bilgi. Cilt I. 9. Baskı. Ankara: Sol Yayınları, 2009b.

—. Yabancılaşma. Çeviren: Barış Erdost. 4. Baskı. Ankara: Sol Yayınları, 2010.

NIETZSCHE, Friedrich. İyinin ve Kötünün Ötesinde. Çeviren: Ahmet İnam. İstanbul: Yorum Yayınevi, 2001.

OLLMAN, Bertell. Yabancılaşma Marx'ın Kapitalist Toplumdaki İnsan Anlayışı. Çeviren: Ayşegül Kars. İstanbul: Yordam Kitap, 2012.

RITZER, George, ve STEPNISKY, Jeffrey. Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri. Çeviren: Irmak Ertuna Howison. Ankara: De Ki Yayınları, 2013.

ROSENAU, Marie Pauline, Postmodernizm ve Toplum Bilimleri, Çeviren:

Tuncay Birkan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2004.

ROUSSEAU, J. J.. Toplum Sözleşmesi. Çeviren: Alpagut Erenuluğ. 3. Baskı. Ankara: Öteki Yayınevi, 1999.

Serveti Fünun Matbaası. Kitab-ı Mukaddes. İstanbul, 1976.

SIMMEL, George. Modern Kültürde Çatışma. Çeviren: Nazile Kalaycı. İstanbul: İletişim Yayınları, 2003.

TARNAS, Richard. Batı Düşüncesi Tarihi. Çeviren: Yusuf Kaplan. Cilt II, İstanbul: Külliyat Yayınları, 2012.

TAYLOR, Charles. Modern Toplumsal Tahayyüller. Çeviren: Hamide Koyukan. İstanbul: Metis Yayınları, 2006.

TOLAN, Barlas. Toplumbilimlere Giriş. 4. Baskı. Ankara: Adım Yayıncılık, 1996.

TOURAINE, Alaın. Modernliğin Eleştirisi. 7. Baskı. Çeviren: Hülya Tufan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010.

TÖNNİES, Ferdinand. Gemeinschaft ve Gesselschaft. Çeviren: Ahmet Aydoğan. 2. Baskı. İstanbul: İz Yayıncılık, 2005.

WAGNER, Peter. Modernliğin Sosyolojisi. Çeviren: Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005.

WEBER, Max. Ekonomi ve Toplum. Çeviren: Latif Boyacı. Cilt I. İstanbul: Yarın Yayınları, 2012.

WILLIAMS, Raymond. Anahtar Sözcükler. Çeviren: Savaş Kılıç. 5. Baskı.İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.

TAŞ, Kemaleddin. “Din Sosyolojisi Araştırmalarında Objektiflik Problemi” Tabula Rasa Felsefe-Teoloji, Ocak-Nisan 2005: 5-14.

İsimsiz. “Çıtayı Yükseltmek.” Bloomberg Businessweek Türkiye, no. Bloomberg (Eylül 2014): 5.